لینک جدید سیستم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور ارومیه

 

نوشته شده توسط: حمداله زادهاطلاعیه استاد پورحیدر

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

تحویل گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی روز سه شنبه 94/2/8 ساعت10 میباشد.

اطلاعیه ی استاد علی رضوی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

امتحان میانترم درس مکانیک کوانتومی1 ومکانیک کوانتومی2 روز دوشنبه 94/2/14 ساعت 16برگزار خواهدشد.


اطلاعیه میان ترم استاد قادری

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

امتحان میان ترم دروس :

1- جغرافیای انسانی ایران ( علوم اجتماعی )
2- مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی (ارشد جغرافیا)
3- حقوق و قوانین روستایی (ارشد جغرافیا)
4- اصول و روش های برنامه ریزی روستایی (کارشناسی جغرافیا)
5- جغرافیای اقتصادی ایران 1و2 (کشاورزی و صنعت)
6- اقتصاد روستایی پیشرفته ( ارشد جغرافیا)

در روز یکشنبه مورخه 94/2/27 راس ساعت 16 برگزار خواهد شد.


امتحان میان ترم دروس:

1-مبانی جغرافیای اقتصادی
2- روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی
3- اصول و روش های آمایش سرزمین
4- برنامه ریزی روستایی ایران
5- مدیریت روستایی
6- مدیریت توسعه پایدار کالبدی-فضایی و اکولوژیک مناطق روستایی

در روز شنبه مورخه 94/2/19 راس ساعت 16 برگزار خواهد شد.


امتحان میان ترم دروس:

1- جغرافیای جهانگردی عمومی
2- جغرافیای جهانگردی ایران

در روز پنجشنبه مورخه 94/2/17 راس ساعت 17.30 برگزار خاهد شد.


سوالات از کل کتاب به غیر از فصول و مطالب حذفی طرح خواهد شد.


اطلاعیه استاد قادری

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

1- کلاس جبرانی اصول و روش های آمایش سرزمینی از روز شنبه مورخه 94/2/5 به روز یکشنبه مورخه 94/2/6 راس ساعت 14.30-16 تغییر پیدا کرد.

2- کلاس جبرانی جغرافیای جهانگردی عمومی در روز سه شنبه راس ساعت 14.30-16 برگزار خواهد شد.


اطلاعیه ی استاد مهدی فتاحی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

دانشجویان رشته علوم اجتماعی درس روش تحقیق عملی توجه نماینده کلاس به صورت کارگاه ودر روزهای پنج شنبه 94/2/10 ازساعت 8صبح تا14ظهر وپنج شنبه 94/2/17 ازساعت 8صبح تا14ظهربرگزار خواهد شد.عدم حضور در این دو روزبه منزله نمره صفر خواهد بود.


اطلاعیه ی استاد افسانه عباس زاد

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 کلاس فوق برنامه زبان دوم فرانسه 3 روز دوشنبه تاریخ94/2/14 ساعت 14 برگزار خواهدشد.

اطلاعیه ی استاد نصیری

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 کلا س هیدرولوژی پیشرفته  روز جمعه 94/2/94 به روز شنبه 94/2/5 ساعت  8 منتقل گردیده است

2- کلاس تغییر اقلیم وکشاورزی روز جمعه 94/2/4 به روز شنبه 94/2/5  ساعت 10 صبح منتقل گردیده است


قابل توجه اساتید ودانشجویان

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 با توجه به بر گزاری کنکور ارشد در دئانشگاه کلاسهای روز جمعه تاریخ 4/2/94  و همچنین کلاسهای ساعت 4 روز پنجشنبه تعطیل می باشد
 
                                                                        امور کلاسها


وب لاگ گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

آدرس وبلاگ گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات : دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات به وبلاگ زیر مراجعه نمایید.
itcomp.blog.ir


اطلاعیه استاد وحید آزادقوشچی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

دانشجویان محترم رشته علوم اجتماعی وعلوم تربیتی امتحان میانترم  ازفصول1 الی7 روز سه شنبه مورخه 94/2/15 راس ساعت 12برگزارخواهد شد.

اطلاعیه استاد وحید آزادقوشچی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

دانشجویان محترم رشته مدیریت امتحان میانترم ازفصول1 الی6 وفصل8 روز سه شنبه مورخه 94/2/15 راس ساعت12 برگزار خواهد شد.

اطلاعیه استاد سالار

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

امتحان میانترم سیستماتیک گیاهی 2روزشنبه تاریخ94/2/5ساعت 8صبح برگزار خواهد شد.


اطلاعیه استاد اکبر زوار

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

1-امتحان میانترم درس اندیشه ی سیاسی در اسلام و ایران روز دوشنبه 94/2/7 ساعت 16 برگزار خواهد شد.


2-امتحان میانترم درس نظام سیاسی دولت در اسلام روز دوشنبه 94/2/14 ساعت 14 برگزار خواهد شد.


اطلاعیه استاد نبی زاده

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

  1- امتحان میانترم درس آب و هواشناسی 1 در روز جمعه 11/2/94 ساعت 10 برگزار خواهدشد
 2- امتحان میانترم درس آب وهوای ایران در روز پنجشنبه 3/2/94 ساعت 8/30 برگزار خواهد شد


اطلاعیه ی استاد روشنگر

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 هشتمین و آخرین جلسه ی توجیهی کار تحقیقی 2  در ساعت 11/30   روز یکشنبه مورخه ی 94/2/6  بر گزار خواهد شد و دیگر تمدید نخواهد شد . عدم شرکت دانشجو در کلاس توجیهی به منزله ی انصراف تلقی خواهدشد

اطلاعیه استاد رسول امینی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 کلاس فوق العاده متون فقه 2 روز دوشنبه تاریخ 31/1/94و دوشنبه تاریخ 94/2/7 ساعت 4 برگزار خواهد شد 

  • تعداد کل صفحات:3 
  • 1  
  • 2  
  • 3