لینک جدید سیستم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور ارومیه

 

نوشته شده توسط: حمداله زاده

(برنامه 8 ترمه ، منابع درسی ، حذفیات کتابهای درسی ، تستی وتشریحی بون درس )

سوالات پر تکرار:

سوال: آیا حضور در کلاس الزامی است یا خیر؟ حضور در کلاسهای تئوری الزامی نیست ولی حضور در کلاسهای عملی و آزمایشگاه الزامی و اجباری است.

سوال: در صورت تداخل کلاسی چکار بکنیم؟ با اساتید دو تا درس صحبت بکنید. تا زمان کلاس را تغییر دهند

سوال : برخی دروس چندگروهی هستند در کدام کلاس حضور یابیم؟ برگه انتخاب واحد جدید گرفته و در کلاس استاد ثبت شده در برگه انتخاب واحد شرکت نمایید.

سوال:آیا امکان دارد استاد مان را عوض کنیم؟ در صورتی که فرصت حذف واضافه باشد می توانید دوباره انتخاب واحد کرده و استادتان را تغییر دهید ولی با توجه به اتمام زمان حذف و اضافه امکان تغییر استاد و گروه ممکن نیست.

سوال: اگر در امتحان میانترم شرکت نکنیم  6 نمره میانترم حذف می شود؟نه خیر بلکه نمره پایان ترم از نمره 20 محاسبه می شود.

سوال: امتحانات کلاسهای الکترونیکی کجا برگزار می گردد؟ امتحانات کلاسهای الکترونیکی مثل بقیه کلاسها در دانشگاه برگزار می گردداطلاعیه ی استاد پریسا محمودی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 کلاس واحد درسی الکترونیک 1 استثنا این هفته از روز یکشنبه تاریخ 94/9/1  به روز دوشنبه تاریخ
 94/9/2  انتقال می یابد .


قابل توجه دانشجویان محترم رشته صنایع غذایی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 دانشجویانی که واحد درس تکنولوژی پس از برداشت را انتخاب واحد کرده اند جهت تهیه ی جزوه به انتشارات دانشگاه مراجعه کنند
                                                                                 استاد محمودزاده اگریقاش


اعلام زمان امتحان میان ترم درس روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا که درس روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی را انتخاب نموده اند می رساند امتحان میان ترم آن روز دوشنبه مورخ 30 آذر ماه ساعت 8 صبح کلاس 103 برگزار خواهد شد

اطلاعیه ی استاد علی نصیری ( تغییر ساعت تدریس )

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

  کلاس مبانی آب و هواشناسی تاریخ دوشنبه 94/9/2 در روز یکشنبه تاریح 94/9/1 ساعت 10 تشکیل خواهد شد

2- کلاس آب و هوا شناسی شهری روزدوشنبه تاریخ 94/9/2  در روزبکشنبه تاریخ 94/9/1  ساعت 14 تشکیل خواهد شد.


برنامه امتحانی میان ترم دروس تازه اعلام شده کارشناسی ارشد جغرافیا

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

1- مدیریت روستایی روز پنج شنبه 2 آذر ماه ساعت 8 صبح کلاس 103

2 - برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران شنبه 28 آذر ماه ساعت 8 صبح کلاس 103

3 - جایگاه مطالعات محیطی در برنامه ریزی روستایی -یکشنبه29آذرماه -ساعت 8 صبح کلاس103

لازم به توضیح است میان ترم درس مدیریت روستایی از کل کتاب اداره امور حکومتهای محلی تالیف

آقای مقیمی انتشارات سمت و میان ترم برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران از کل کتاب مقدمه ای بر

برنامه ریزی توسعه روستایی تالیف آقای دکتر جمعه پور انتشارت سمت و میان ترم درس مطالعات

محیطی در برنامه ریزی روستایی از 50 درصد اول کتاب درآمدی بر جایگاه مطالعات عوامل طبیعی در

برنامه ریزی روستایی تالیف آقای دکتر محمدرضا اصغری مقدم انتشارات سرا گرفته خواهد شدمعرفی منبع درس مطالعات محیطی در برنامه ریزی روستایی ( کارشناسی ارشد جغرافیا )

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

منبع درس مطالعات محیطی در برنامه ریزی روستایی کتاب درآمدی بر جایگاه مطالعات عوامل طبیعی در

برنامه ریزی روستایی تالیف آقای دکتر محمدرضا اصغری مقدم انتشارات سرا می باشداطلاعیه ی استا د فتاحی مرنگلو

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 کلاس روش تحقیق عملی به صورت کارگاهی روز جمعه تاریخ 94/8/29و 94/9/6  از ساعت 8 صبح الی 12 عصر برگزار خواهدشد . حضور دانشجویان اجباری بوده و غیبت به منزله خواهد بود ( 09149505311)

اطلاعیه ی استاد رجب زاده

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 زمان تحویل کار تحقیقی روز پنجشنبه ساعت 10 صبح تاریخ 94/9/5  خواهدبود

اطلاعیه ی استاد سلیمان حسین زا ده

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 به اطلاع دانشجویانی که واحد درسی آزمایشگاه کنترل و فرایند وعملیات را انتخاب واحد کرده اند
 می رساند روز یکشنبه تاریخ 94/9/8  ساعت   9 صبح بازدید خواهند داشت شرکت در بازدید الزامی می باشد


اطلاعیه ی استادباباپور

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 امتحان پایان ترم درس ترجه شفاهی 2 روز شنبه تاریخ 94/8/30   ساعت 8 صبح برگزار خواهدشد 

برنامه امتحانی میانترم دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر عاشری

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها


 ایام هفته
 تاریخ امتحان
 ساعت امتحان
 نام درس
 محل امتحان
 ملاحظات
 یکشنبه94/9/1 8  صبح مدیریت راهبردی روستایی
 کلاس 103
 کارشناسی ارشد
 پنجشنبه 94/9/5 8  صبح
 مبانی حغرافیای شهری
 کلاس103
 کارشناسی
 پنجشنبه 94/9/12 8صبح کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی
 کلاس 103
  کارشناسی ارشد
 یکشنبه 94/9/22
 8صبح دیدگاهها ونظریات توسعه روستایی -مکاتب و بنیانهای نظری کلاس 103
 کارشناسی ارشد
 سه  شنبه
 94/9/24 8صبح مبانی جغرافیای جمعیت
 کلاس 103 کارشناسی
 شنبه 94/9/28 8صبح روش تحقیق در مطالعات روستایی کلاس 103  کارشناسی
 یکشنبه 94/9/29 8صبح مطالعات روستایی
 کلاس 103  کارشناسی ارشد
 دوشنبه 94/9/30 8صبح روش تحقیق در آب و هواشناسی
 
 کلاس 103
  کارشناسی ارشد


اطلاعیه دکتر عاشری (زمان تحویل کارهای عملی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا 4)

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا که با دکتر عاشری درس دارای واحد عملی دارند می رساند زمان تحویل کارعملی حداکثر یک ترم بعد از نیمسالی

می باشد که آن درس را انتخاب نموده اند و در صورت عدم تحویل به موقع کار عملی مربوطه، نمره عملی ثبت نخواهد شد و دانشجو موظف است مجددادرس مذکور را   انتخاب نماید.محل وزمان تشکیل کلاسهای دکتر امامعلی عاشری دانشجویان کار شناسی جغرافیا

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

به اطلاع کلیه ی دانشجویان جغرافیا که با اینجانب کلاس دارند می رساند محل تشکیل تمامی کلاسها، کلاس شماره  103 ساختمان باکری بوده و 50 در صد اول کتاب میانترم و زمان امتحان میانترم نیز جلسه ی آخر هر درس در کلاس 103 بر گزار خواهد شد

در خصوص منبع درسی روش تحقیق در مطالعات روستایی دانشجویان کارشناسی جغرافیا

2- به  اطلاع دانشجویان کارشناسی جغرافیا می رساند منبع درسی روش تحقیق در مطالعات روستایی کتاب مقدمه ا ی بر روش تحقیق درعلوم انسانی آقای دکتر حافظ نیا انتشارات سمت می باشدپنجاه در صد اول کتاب به عنوان میانترم مشخص می گردد که در آخرین جلسه گرفته خواهد شداطلاعیه

 

نوشته شده توسط: حمداله زاده

اساتید فرهیخته و دانشجویان گرامی :

جهت کسب اطلاعات به روز و دقیق به سایت دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه مراجعه فرمایید.جشنواره نماز

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

قابل توجه کارکنان , اساتید و دانشجویان گرامی   

برگزاری جشنواره نماز

دانشگاه های  پیام نور استان آذربایجان غربی

 

زمان : شنبه 17/12/92 ساعت 9:30 صبح

مکان: سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور ارومیهاطلاعیه استاد فرزانه رحمانی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

کلیه دانشجویانی که با استاد فرزانه رحمانی درس پروژه دارند در روز یکشنبه تاریخ 18/12/92 ساعت 30/16  بدون استثنا باید در کلاس توجیهی شرکت کنند درغیر اینصورت نمره پایان ترم پروژه صفر منظور خواهد شد

                                                                                                                               استاد فرزانه رحمانی  • تعداد کل صفحات:2 
  • 1  
  • 2  


اطلاعیه ی استاد پریسا محمودی یکشنبه 1 آذر 1394
قابل توجه دانشجویان محترم رشته صنایع غذایی جمعه 29 آبان 1394
اعلام زمان امتحان میان ترم درس روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد سه شنبه 26 آبان 1394
اطلاعیه ی استاد علی نصیری ( تغییر ساعت تدریس ) دوشنبه 25 آبان 1394
برنامه امتحانی میان ترم دروس تازه اعلام شده کارشناسی ارشد جغرافیا یکشنبه 24 آبان 1394
معرفی منبع درس مطالعات محیطی در برنامه ریزی روستایی ( کارشناسی ارشد جغرافیا ) یکشنبه 24 آبان 1394
اطلاعیه ی استا د فتاحی مرنگلو پنجشنبه 21 آبان 1394
اطلاعیه ی استاد رجب زاده پنجشنبه 21 آبان 1394
اطلاعیه ی استاد سلیمان حسین زا ده چهارشنبه 20 آبان 1394
اطلاعیه ی استادباباپور دوشنبه 18 آبان 1394
برنامه امتحانی میانترم دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر عاشری پنجشنبه 9 مهر 1394
اطلاعیه دکتر عاشری (زمان تحویل کارهای عملی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا 4) سه شنبه 31 شهریور 1394
محل وزمان تشکیل کلاسهای دکتر امامعلی عاشری دانشجویان کار شناسی جغرافیا سه شنبه 31 شهریور 1394
اطلاعیه سه شنبه 26 خرداد 1394
لینک جدید سیستم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور ارومیه دوشنبه 16 دی 1392
دسترسی رایگان به مقالات: شنبه 8 تیر 1392
لیست آخرین پستها